Tím

Tím

Vzdelávací kurz pre Vás pripravili odborníci z Paneurópskej vysokej školy

RNDr. Ján Lacko, PhD.

Fakulta informatiky PEVŠ

Ján je dekanom fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy. Profesionálne sa venuje použitiu zobrazovacích technológií, najmä virtuálnej a rozšírenej realite v rozličných doménach. Výskumné aktivity realizuje v oblasti priemyslu, medicínskych aplikácií a vzdelávania. Je vedúcim Laboratória virtuálnej a rozšírenej reality.

doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Fakulta informatiky PEVŠ

Eugen je prodekanom fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy. V rámci svojho výskumu sa venuje použitiu metód virtuálnej reality a umelej inteligencie najmä v oblasti zdravotníctva, ale aj v priemysle, kultúrnom dedičstve, či vo vzdelávaní.

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Fakulta informatiky PEVŠ

Juraj je docentom na fakulte informatiky Paneurópskej vysokej školy. Jeho výskumné aktivity sa zameriavajú na využitie informačných systémov v praktických aplikáciách. V rámci svojej pedagogickej činnosti vzdeláva študentov o základných procesoch v informatike a rchitektúre operačných systémov.

doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.

Fakulta psychológie PEVŠ

Michal je docentom na fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy. V projekte zabezpečoval vytvorenie vzdelávacieho obsahu o správaní sa používateľov a vplyve virtuálnej a rozšírenej reality na správanie žiakov a študentov počas ich používania vo vyučovaní.

PhDr. Richard Keklak, PhD.

Fakulta masmédií PEVŠ

Richard sa venuje psychológii komunikácie a médií a metodológii psychologického, mediálneho a marketingového výskumu. Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje tiež sociálnym, psychologickým a osobnostným kompetenciám mediálneho tvorcu a účinkom médií na psychiku príjemcu, tiež komunikačným zručnostiam a time manažmentu.

Edita Kyselá

Mediálne centrum PEVŠ

Edita pracuje v Mediálnom centre Paneurópskej vysokej školy. Vytvára mediálny obsah a zabezpečuje technické spracovanie audiovizuálneho záznamu. V projekte zabezpečovala videá v rámci vzdelávacieho kurzu Virtuálna a rozšírená realita vo vzdelávaní..